Salgs- og leveringsbetingelser​

Salgs- og leveringsbetingelser for Danmark excl. Færøerne og Grønland

1. Anvendelse

1.1. ​Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finderanvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne

​2. Rådgivning og tilbud

2.1. ​Prowelding A/S rådgiver kun Køber indenfor egeterfaringsområde og efter bedste viden pårådgivningstidspunktet, men tager forbehold for, at senereerhvervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder.

2.2. Rådgivning sker kun på grundlag af de oplysninger, Køber har forelagt os.

2.3. Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato med forbehold for Mellemsalg og forbehold for materiale stigning.

2.4. Ved bestilling efter tilbudsfristens udløb forbeholder Prowelding A/S sig ret til at hæve eller ændre tilbudssummen.

3. Bestilling

3.1. ​Ved ordrer over 5.000,00 kr. er der ikke indgået bindende aftale,før Prowelding A/S har givet accept i form afordrebekræftelse. Ordrer under 5.000,00 kr. ekspederes efterbestilling.3.2. Stemmer Prowelding A/S ordrebekræftelse ikke overensmed Købers bestilling, skal Køber straks reklamere. I modsat faldvil Køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.

4. Priser

4.1. ​Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriserekskl. moms, afgifter og montering, Prowelding A/Sforbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentligeprisændringer i råmaterialer, underleverancer, valutakurser og,begivenheder, der er omfattet af pkt. 10.

5. Leveringstid

5.1. ​Prowelding A/S bestræber sig på kortest mulig leveringstid.Leveringstidspunkter kan tidligst fastsættes, når ordren er fuldtklarlagt, herunder at alle tekniske detaljer og formaliteter forordrens gennemførelse foreligger.5.2. Undlader Køber at modtage leveringsfærdig leverance eller deleheraf på den aftalte dag, er Køber, såfremt andet ikke er aftalt,desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om leveringhavde fundet sted. Endvidere kan Prowelding A/S hæveaftalen og af Køber kræver erstatning for skade, som ved Købersforsømmelse er påført Prowelding A/S.

6. Leveringsbetingelser

6.1. ​Prowelding A/S leverer ab fabrik Danmark. Anden leveringsbetingelseskal fremgå af ordrebekræftelse.

​7. Betalingsbetingelser

7.1. ​Betaling skal ske 14 dage netto regnet fra faktureringsdagen, med mindreandet er anført på fakturaen.

​7.2. Prowelding A/S forbeholder sig ejendomsret til varen, indtilbetaling er sket. Opfylder Køber ikke sin betalingsforpligtelse,har Prowelding A/S ret til at tage varen tilbage.

​7.3. Erlægger Køber ikke betaling i rette tid, er Prowelding A/Sberettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig morarente på2.5% pr. påbegyndt måned.

7.4. Såfremt Køber ikke ved forfaldstid har erlagt forfaldent beløb, erProwelding A/S berettiget til ved skriftlig meddelelse tilKøber at hæve aftalen, eller tilbageholde leverancen helt ellerdelvist. Prowelding A/S er i denne forbindelse berettiget tiluden varsel at ændre betalingsbetingelser for fremtidigeleverancer, herunder at kræve hel eller delvis forudbetaling.

8. Garanti og mangler

8.1. For alle produkter fremstillet af Prowelding A/S garantererProwelding A/S for arbejds- og materialefejl, der ikkehidrører fra normal slitage, i 12 måneder regnet fra levering.Garantien er kun gældende under forudsætning af, at produkteter korrekt monteret efter almindelige anerkendt praksis. Forprodukter, der indgår som en del af bestående dele produceresvaren efter kundens opmåling eller tegning. Afvigelser herfra erProwelding A/S uvedkommende. Såfremt der skal foreliggestatiske beregninger eller certifikater af enhver art, skal det afKøber være angivet på ordretidspunktet, da det ellersefterfølgende vil blive udarbejdet for kundens regning.

​8.2. For dele af fremmed fabrikat, som indgår i leverancen, f.eks.elektrisk tilbehør, automatik m.v., ydes samme garanti, som Prowelding A/S fårstillet fra underleverandøren.​

8.3. Såfremt der i garantiperioden påvises fejl i materialet ellerudførelse i nogen del af det leverede produkt, foretager Prowelding A/S gratis og hurtigst muligt på eget værksted eller på varens adresse efter aftale og inden for normal arbejdstid, reparationer og fornyelser i fornødent omfang. Fragt til og fraProwelding A/S samt montage er ikke inkluderet.​

8.4. Køber skal uden ophold efter modtagelse gennemgå leverancenfor at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med detbestilte.​

8.5. Køber kan alene påberåbe sig erstatning for mangler, såfremtreklamation er fremsat uden ophold og senest 5 hverdage efterlevering.​

8.6. Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage,genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarendeforanstaltninger for mangelfulde, produkter eller produkterhvori Prowelding A/S produkter er gjort til en bestanddel,kan ikke gøres gældende overfor Prowelding A/S.

8.7. Prowelding A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab,avance tab eller lignende indirekte tab.

9. Produktansvar

9.1. Prowelding A/S skal af Køber holdes skadesløs i denudstrækning sælger pålægges ansvar overfor tredjemand forsådan skade eller, sådant tab som Prowelding A/S efterpunkt 9.2 og 9.3 ikke er ansvarlig for overfor Køber.​

9.2. Prowelding A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendomeller løsøre, som indtræder, medens produkterne er i købersbesiddelse. Prowelding A/S er heller ikke ansvarlig for skadepå produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkterhvori disse indgår.​

9.3. Prowelding A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabtfortjeneste eller andre økonomiske konsekvens tab. Hvistredjemand fremsætter krav mod en af parterne omerstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne partstraks underrette den anden herom.​

10. Ansvarsfrihed

10.1. ​Prowelding A/S er berettiget til ved skriftlig meddelelse tilkøber at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tidbliver umulig for Prowelding A/S på grund af krig, strejke,lockout, politiske forhold eller anden force majeure, som Prowelding A/Sikke er herre over. Det samme gælderforsinkelse med eller mangel ved leverance fraunderleverandør. Prowelding A/S påtager sig i dissesituationer intet erstatningsansvar overfor Køber.

11. Tegninger og beskrivelser

11.1. ​Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver Prowelding A/S ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres,reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes tiltredjemands kendskab. Ejendomsretten vedrørende tegningerog beskrivelser, der er nødvendige for at sætte køber i stand tilat opstille, igangsætte, drive og vedligeholde leverancen,overgår til køber. Dog kan Prowelding A/S forlange, at deforbliver fortrolige.

12. Lovvalg og værneting

12.1. ​Enhver tvist, som udspringer af eller i forbindelse mednærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres ved deordinære danske domstole med Prowelding A/S’s hjemstedsom værneting og behandles efter dansk rets almindelige regler,uden hensyn til international privatretlige regler.

Herning, den 4. marts 2019.​

Gode priser

Vi garanterer konkurrencedygtige priser og høj service.

Stor ekspertise

Vi har stor erfaring i fremstilling af aluminiums dæksler.

Specialister

Vi er certificeret i svejsnings af stål, rustfrit stål og aluminium.

​Vundne priser

Vi er meget stolte over at have vundet Børsens Gazelle pris i 2018.

​Kontakt os og indhent et tilbud

Har du spørgsmål til vores priser eller vil du høre mere om vores ydelser? Så er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.

​Du kan enten ringe på telefon (+45) 97 14 07 08 eller skrive til os på vores mailadresse mail@prowelding.dk.